تندیس فروشی به نام مسئولیت اجتماعی

مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است.

تعریفی از مسئولیت اجتماعی

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در یادداشت خود آورده است:

مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است. از زمانی که این مفهوم در ایران مورد توجه جدی قرار گرفته زمان زیادی نمی گذارد.

توجه برخی از شرکت ها به مسئولیت‌اجتماعی

در این مدت برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با توجه به این مفهوم تلاش کردند علاوه بر سود و منافع اقتصادی به مسائل اجتماعی و عام المنفعه نیز توجه کنند. برخی از این شرکت ها در واقع در این کار موفق بودند و در مقابل برخی تنها شعار می دادند و در عمل از برداشتن گام موثر حتی اندک در این زمینه ناتوان بودند.

مسئولیت اجتماعی

تندیس فروشی

با این وجود آنچه اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی را تا حدود زیادی زیر سوال برده برگزاری همایش هایی برای معرفی افراد و شرکتها تأثیرگذار در زمینه مسئولیت‌اجتماعی بوده است. همایش هایی که دارای مبنای علمی متقن وقابل سنجش نیستند و در اغلب مواقع به صورت سلیقه ای به برخی افراد و شرکتها در زمینه مسئولیت اجتماعی لوح،تندیس و یا نشان مسئولیت اجتماعی اهدا می کنند. سوال اینجاست که انتخاب این افراد با توجه به چه مبنا و اصولی ، شاخص ، استانداردی در زمینه مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد و معیار انتخاب و سنجش این افراد چیست.پیگیری ما نشان می دهد اغلب مسئولان همایش هایی که در آنها به افراد نشان مسئولیت‌اجتماعی اهدا می شود از تشریح و تبیین معیارهای خود برای انتخابات افراد برگزیده خودداری می کنند و در این زمینه پاسخ قابل قبولی ارائه نمی کنند. از سوی دیگر در طرح پرسش از افراد برگزیده نیز همین وضعیت وجود دارد. اغلب این افراد از دلایل دریافت لوح و یا نشان خودداری می کنند و یا اگر پاسخ می دهند این پاسخ ها جنبه علمی وعقلایی نداردو بیشتر مبتنی بر نوعی اعمال سلیقه در اهدای این جوایز است.

در صورتی که برگزاری یک همایش و رویداد به خبرتقدیر از فعالان آن حوزه بوده بلکه در جهت توسعه مفهوم و ترویج موضوع و تأثیر بر جامعه صورت می گیرد که زمینه ای برای گسترش موضوع و فرهنگ سازی باشد اجرای رویدادهای بدون محتوا و هدفمند با رویکرد معرفی برگزیده به هر قیمتی بدون تردید چنین رویکردی نه تنها گام مهمی در ارتقای فرهنگ مسئولیت اجتماعی نیست و بلکه به ضرر این مفهوم تمام می شود و مفهوم مسئولیت اجتماعی را از درون تهی می کند و آن را به برگزاری همایش و سخنرانی بدون نتیجه تقلیل می دهد.

مسئولیت‌اجتماعی سازمانی چیست؟

اتفاقی که در بلند مدت این مفهوم را به حاشیه می برد و تنها باید آن را در همایش ها و سخنران رانی ها خلاصه کرد. از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان‌ها و اجزای اجتماع می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی توجه و رفتار کنند. وقتی موضوع مسئولیت اجتماعی مطرح می شود معمولا مسئولیت‌اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها و سازمان ها به ذهن متبادر می شود. مسئولیت اجتماعی سازمانی یعنی مجموعه وظایف و تعهداتی که یک سازمان باید در حفظ و کمک به جامعه انجام دهد و از سود حاصل از فعالیت های خود در حوزه های اجتماعی و فرهنگی برای مردم و کارکنانشان هزینه کند. این یعنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کسب‌ وکا رها قابل اجراست. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. اما تقلیل دادن مسئولیت‌اجتماعی فقط به برگزاری همایش ها بدون هدف و محتوا نشان دهنده این است که ما این مفهوم و ظرفیت های آن را نشناخته یا کمتر شناخته ایم.مفهوم مسئولیت اجتماعی در جامعه ایران یک مفهوم جدید است و به تازگی مورد توجه نخبگان اجتماعی قرار گرفته است. به همین دلیل نباید در مسیری قرار بگیرد که ساحت های مختلف این مفهوم باارزش تحت تأثیر روابط اداری و شرکتی و اعمال سلیقه قرار بگیرد. در چنین شرایطی گوهر وجودی این مفهوم تحت تأثیر غباری از سطحی نگری قرار می گیرد. گزارش ها و اظهارات کارشناسان و شواهد عینی در بستر جامعه نشان می دهد که وضعیت جامعه ایران به لحاظ مسئولیت پذیری اجتماعی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمان ها و موسسات در شرایط خوبی نیست.

فرهنگ سازی

امروز می بینیم که سخن از بی تفاوتی اجتماعی و آسیب های ناشی از آن در بخش هایی از جامعه مطرح می شود. توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی و نهادینه کردن آن در اذهان عمومی موضوعی است که نیاز به فرهنگ سازی و تبدیل شدن به دغدغه عمومی دارد تا آثار و برکات آن در جامعه تسری یابد.اتفاقی که باید با رویکرد صحیح علمی و به دور منافع فردی و گروهی صورت بگیرد.مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در این زمینه معتقد به یک راهکار است. براین اساس باید با تببین استاندارد ملی و بومی موجود مسئولیت اجتماعی و بومی سازی فرم گزارش دهی بین المللی بتوانیم سرفصل ها،فاکتورها و عناصر ممیزی اقدامات و کارکرد مسئولیت اجتماعی را در قالب یک استاندارد تعریف کنیم. در چنین شرایطی همه فعالان این حوزه خود را با این استاندارد مطابقت خواهند داد.

الگوی اجرای صحیح مسئومدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است.

تعریفی از مسئولیت اجتماعی

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در یادداشت خود آورده است:

مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است. از زمانی که این مفهوم در ایران مورد توجه جدی قرار گرفته زمان زیادی نمی گذارد.

توجه برخی از شرکت ها به مسئولیت‌اجتماعی

در این مدت برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با توجه به این مفهوم تلاش کردند علاوه بر سود و منافع اقتصادی به مسائل اجتماعی و عام المنفعه نیز توجه کنند. برخی از این شرکت ها در واقع در این کار موفق بودند و در مقابل برخی تنها شعار می دادند و در عمل از برداشتن گام موثر حتی اندک در این زمینه ناتوان بودند.

 

تندیس فروشی

با این وجود آنچه اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی را تا حدود زیادی زیر سوال برده برگزاری همایش هایی برای معرفی افراد و شرکتها تأثیرگذار در زمینه مسئولیت‌اجتماعی بوده است. همایش هایی که دارای مبنای علمی متقن وقابل سنجش نیستند و در اغلب مواقع به صورت سلیقه ای به برخی افراد و شرکتها در زمینه مسئولیت اجتماعی لوح،تندیس و یا نشان مسئولیت اجتماعی اهدا می کنند. سوال اینجاست که انتخاب این افراد با توجه به چه مبنا و اصولی ، شاخص ، استانداردی در زمینه مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد و معیار انتخاب و سنجش این افراد چیست.پیگیری ما نشان می دهد اغلب مسئولان همایش هایی که در آنها به افراد نشان مسئولیت‌اجتماعی اهدا می شود از تشریح و تبیین معیارهای خود برای انتخابات افراد برگزیده خودداری می کنند و در این زمینه پاسخ قابل قبولی ارائه نمی کنند. از سوی دیگر در طرح پرسش از افراد برگزیده نیز همین وضعیت وجود دارد. اغلب این افراد از دلایل دریافت لوح و یا نشان خودداری می کنند و یا اگر پاسخ می دهند این پاسخ ها جنبه علمی وعقلایی نداردو بیشتر مبتنی بر نوعی اعمال سلیقه در اهدای این جوایز است.

در صورتی که برگزاری یک همایش و رویداد به خبرتقدیر از فعالان آن حوزه بوده بلکه در جهت توسعه مفهوم و ترویج موضوع و تأثیر بر جامعه صورت می گیرد که زمینه ای برای گسترش موضوع و فرهنگ سازی باشد اجرای رویدادهای بدون محتوا و هدفمند با رویکرد معرفی برگزیده به هر قیمتی بدون تردید چنین رویکردی نه تنها گام مهمی در ارتقای فرهنگ مسئولیت اجتماعی نیست و بلکه به ضرر این مفهوم تمام می شود و مفهوم مسئولیت اجتماعی را از درون تهی می کند و آن را به برگزاری همایش و سخنرانی بدون نتیجه تقلیل می دهد.

مسئولیت‌اجتماعی سازمانی چیست؟

اتفاقی که در بلند مدت این مفهوم را به حاشیه می برد و تنها باید آن را در همایش ها و سخنران رانی ها خلاصه کرد. از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان‌ها و اجزای اجتماع می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی توجه و رفتار کنند. وقتی موضوع مسئولیت اجتماعی مطرح می شود معمولا مسئولیت‌اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها و سازمان ها به ذهن متبادر می شود. مسئولیت اجتماعی سازمانی یعنی مجموعه وظایف و تعهداتی که یک سازمان باید در حفظ و کمک به جامعه انجام دهد و از سود حاصل از فعالیت های خود در حوزه های اجتماعی و فرهنگی برای مردم و کارکنانشان هزینه کند. این یعنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کسب‌ وکا رها قابل اجراست. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. اما تقلیل دادن مسئولیت‌اجتماعی فقط به برگزاری همایش ها بدون هدف و محتوا نشان دهنده این است که ما این مفهوم و ظرفیت های آن را نشناخته یا کمتر شناخته ایم.مفهوم مسئولیت اجتماعی در جامعه ایران یک مفهوم جدید است و به تازگی مورد توجه نخبگان اجتماعی قرار گرفته است. به همین دلیل نباید در مسیری قرار بگیرد که ساحت های مختلف این مفهوم باارزش تحت تأثیر روابط اداری و شرکتی و اعمال سلیقه قرار بگیرد. در چنین شرایطی گوهر وجودی این مفهوم تحت تأثیر غباری از سطحی نگری قرار می گیرد. گزارش ها و اظهارات کارشناسان و شواهد عینی در بستر جامعه نشان می دهد که وضعیت جامعه ایران به لحاظ مسئولیت پذیری اجتماعی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمان ها و موسسات در شرایط خوبی نیست.

فرهنگ سازی

امروز می بینیم که سخن از بی تفاوتی اجتماعی و آسیب های ناشی از آن در بخش هایی از جامعه مطرح می شود. توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی و نهادینه کردن آن در اذهان عمومی موضوعی است که نیاز به فرهنگ سازی و تبدیل شدن به دغدغه عمومی دارد تا آثار و برکات آن در جامعه تسری یابد.اتفاقی که باید با رویکرد صحیح علمی و به دور منافع فردی و گروهی صورت بگیرد.مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در این زمینه معتقد به یک راهکار است. براین اساس باید با تببین استاندارد ملی و بومی موجود مسئولیت اجتماعی و بومی سازی فرم گزارش دهی بین المللی بتوانیم سرفصل ها،فاکتورها و عناصر ممیزی اقدامات و کارکرد مسئولیت اجتماعی را در قالب یک استاندارد تعریف کنیم. در چنین شرایطی همه فعالان این حوزه خود را با این استاندارد مطابقت خواهند داد.

الگوی اجرای صحیح مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بنگاه ها و سازمان ها

این استاندارد به ما کمک می کند که با طرح یک یا چند مسئله اجتماعی آگاهانه نسبت به برطرف کردن آن گام برداشتند و با هدف گذاری برای رسیدن به یک گزارش استاندارد ، حاصل اقدامات خود را مشاهده نموده و قابلیت عرضه برای ذینفعان و رویه رویدادها را دارد . بعد از این امکان اندازه گیری و رتبه بندی مختل خواهد شد و در چنین شرایطی در زمان ارزیابی این رویکرد می تواند مسیر راهی باشد که ما بتوانیم یک فرم اندازه گیری داشته باشیم و رتبه بندی کنیم.ما باید به یک مدل استاندارد ملی اعتماد کنیم. این استاندارد در عین حالی که از برخی خروجی های حاکم بر جامعه ما الهام گرفته باید با استانداردهای عمومی بین المللی نیز مطابقت داشته باشد.و ساحت و ارزش مسئولیت‌اجتماعی را دیده باشد و مهم تر از همه نیز الگوی اجرای صحیح مسئولیت پذیری اجتماعی در بنگاه ها و سازمان ها باشد.

این استاندارد به ما کمک می کند که با طرح یک یا چند مسئله اجتماعی آگاهانه نسبت به برطرف کردن آن گام برداشتند و با هدف گذاری برای رسیدن به یک گزارش استاندارد ، حاصل اقدامات خود را مشاهده نموده و قابلیت عرضه برای ذینفعان و رویه رویدادها را دارد . بعد از این امکان اندازه گیری و رتبه بندی مختل خواهد شد و در چنین شرایطی در زمان ارزیابی این رویکرد می تواند مسیر راهی باشد که ما بتوانیم یک فرم اندازه گیری داشته باشیم و رتبه بندی کنیم.ما باید به یک مدل استاندارد ملی اعتماد کنیم. این استاندارد در عین حالی که از برخی خروجی های حاکم بر جامعه ما الهام گرفته باید با استانداردهای عمومی بین المللی نیز مطابقت داشته باشد.و ساحت و ارزش مسئولیت‌اجتماعی را دیده باشد و مهم تر از همه نیز الگوی اجرای صحیح مسئولیت پذیری اجتماعی در بنگاه ها و سازمان ها باشد.

سید رضا جمشیدی – کنشگر اجتماعی

رسانه و مسئولیت اجتماعی در گلوگاه بحران ها

یکی از ابزارهای مهم تحولات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی یک جامعه برای توسعه و پیشرفت رسانه است.

مسئولیت اجتماعی
  • رسانه و مسئولیت اجتماعی در گلوگاه بحران ها

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی – کنشگر در یادداشت خود آورده است:

یکی از ابزارهای مهم تحولات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی یک جامعه برای توسعه و پیشرفت رسانه است. ابزاری که در عصر کنونی به مهم ترین عنصر تحولات جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی رسانه های هر جامعه باید با توجه به مسئولیت اجتماعی فردی و جمعی در مقابل تحولات واکنش مناسبی نشان بدهند.

در شرایط کنونی جامعه ایران با چند چالش مهم و کلیدی مواجه است. این در حالی است که کشور در دوران انتقال دولت از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم قرار دارد و هنوز رویکرد دولت آینده در زمینه های مختلف مشخص نیست.یکی از مهم ترین چالش های کنونی کشور وضعیت نامناسب معیشتی و اقتصادی مردم و انباشته شدن مشکلات است که از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می کند.در چنین شرایطی رسانه ها از یک جهت باید نسبت به تغییر قدرت وانتخاب مدیران جدید کشور حساسیت داشته باشند و از سوی دیگر صدای مردمی باشند که در وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. تنها رسانه به دلیل ویژگی های چند وجهی  که دارد می تواند در نقطه تقاطع این دو رویکرد قرار بگیرد. به همین دلیل اهمیت رسانه در این زمینه تعیین کننده است.

چالش دیگری که امروز ساحت های مختلف اجتماعی،اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده تشدید بحران کرونا و تلفات جانی زیادی است که این بیماری در کشور ایجاد کرده است.این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از کشورهای جهان در حال فراهم کردن زمینه های جشن پایان کرونا هستند و مردم خود را واکسینه کرده اند.در این زمینه نیز رسانه نقش تعیین کننده ای دارد. از یک سو رسانه ابزاری برای مسئولان جامعه است تا  افکار عمومی را در جریان تصمیمات خود قرار بدهند و مردم را به همیاری بیشتر دعوت کنند و از سوی دیگر صدای مردمی است که از مسئولان تقاضا دارند با فراهم کردن شرایط خرید واکسن و در صورت نیاز قرنطینه از چالش کرونا عبور کنند.در نتیجه رسانه ها امروز در جامعه ایران در یک گلوگاه حیاتی بین تغییر قدرت،تحولات اجتماعی و سلامت مردم قرار گرفته اند. قرار گرفتن در چنین گلوگاهی تنها با ویژگی های رسانه سازگاری دارد و بقیه ابزارها فاقد چنین ویژگی هستند.با این وجود تنها مفهومی که می تواند به صورت دقیق رویکرد رسانه را در مواجهه با چنین بحران های تببین کند مفهوم مسئولیت اجتماعی است.

تنها با اتکا به مسئولیت اجتماعی است که رسانه می توان در چنین بزنگاه های حساسی نقش آفرینی کند و در چشم انداز آینده یک جامعه تأثیرگذار باشد.

شاید مفهوم مسئولیت اجتماعی در ماهیت رسانه مستتر باشد و به صورت آشکار مشخص نباشد اما یکی از محرک های اصلی رسانه و خبرنگاران در یک جامعه مسئولیت اجتماعی است که نسبت به فرد و جامعه خود احساس می کنند.مفهموم مسئولیت اجتماعی در جامعه ایران به خوبی تبیین و تشریح نشده و به همین دلیل به یک پارادایم غالب فکری و اجتماعی در مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه تبدیل نشده است.این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این اتفاق رخ داده و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک اهرم جلو برنده در تحولات اجتماعی،فرهنگی و سیاسی قلمداد می شود.در چنین شرایطی نیز رسانه نقش تعیین کننده ای دارد. علی رغم اینکه مفهوم مسئولیت اجتماعی در ماهیت رسانه مستتر است اما رسانه یکی از ابزارهای مهمی است که می تواند مفهوم مسئولیت اجتماعی را به یک پارادایم غالب اجتماعی تبدیل کند.

کارکردهای مسئولیت اجتماعی به اندازه ای در زندگی جمعی یک جامعه حایز اهمیت است که می تواند مسیر یک جامعه را تغییر بدهد و رسانه در زمینه آگاهی بخشی درباره این کارکردها نقش تعیین کننده ای دارد.بدون تردید تلاقی و هماهنگی مسئولیت اجتماعی و رسانه در بحران های کنونی کشور می تواند زمینه ساز گشایش های مهمی در چشم انداز آینده کشور شود.

مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی

مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در یادداشت جدید خود آورده است: مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی دو مفهومی هستند که می توانند در مسیر حرکت یک جامعه به هم کمک کنند.

مسئولیت اجتماعی

 

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی به نقل از دانستنی انلاین، سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و کنشگر اجتماعی در یادداشت خود آورده است:

مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی دو مفهومی هستند که می توانند در مسیر حرکت یک جامعه به هم کمک کنند.به همین دلیل در ابتدا لازم می دانم دو مفهوم را به صورت مجزا تعریف کنم و کاربرد هر یک را عنوان کنم و سپس به اشتراکات و قرابت های معنایی این دو مفهوم بپردازم.مسئولیت اجتماعی یک مفهوم فراگیر است که شامل مسئولیت های فردی و جمعی در یک جامعه می شود. امروزه این مفهوم مورد توجه بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و جزئی از ساختارهای مدیریتی بنگاه های اقتصادی به شمار می رود.

 

مسئولیت اجتماعی همه مسئولیت های فرایند چالش به فرصت در سطح جامعه را در برمی گیرد و می تواند در ساحت های مختلف اجتماعی نقش آفرینی کند و چالش های فردی و جمعی را به فرصت تبدیل کند. از سوی دیگر ادغام اجتماعی روندیست که در طول آن تازه‌واردان یا اقلیت‌ها در درون ساختار جامعه میزبان ترکیب می‌شوند. ادغام اجتماعی درکنار ادغام اقتصادی و ادغام هویتی ابعاد سه‌گانه‌ایست که تازه‌واردان به یک جامعه جدید تجربه می‌کنند. میزان بالای ادغام اجتماعی به کم کردن فواصل اجتماعی بین گروه‌ها و افزایش هرچه بیشتر ارزشها و رفتارهای سازگارتر کمک می‌کند.ادغام اجتماعی گردآوری گروه‌های مختلف قومی صرف نظر از زبان، طبقه، باورها، و… بدون آنکه هویتشان را از دست بدهند را در بر می گیرد.

این رویکرد باعث می‌شود که تمام مناطق به حیات اجتماعی دسترسی پیدا کنند و تبعیض ها را از بین برود.در این پروسه مسئولیت اجتماعی در بعد فردی و جمعی نقش دارد و می تواند در فرایند ادغام اجتماعی در سه بعد اجتماعی،اقتصادی و هویتی نقش آفرینی داشته باشد.در بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی نسبت به ادغام اجتماعی برای افراد جامعه هم نقش فردی در نظر می گیرد و هم نقش جمعی.

مسئولیت اجتماعی در بعد فردی باعث می شود افراد جامعه به صورت خودبنیاد و با اتکا به وظایف شهروندی و انسانی خود پروسه ادغام را تسهیل کنند و پذیرای گروه های جدید اجتماعی در جامعه میزبان باشند.

از سوی دیگر در بعد جمعی همه افراد جامعه می توانند روی پذیرش همراه با احترام گروه های جدید اجتماعی اجماع کنند و با وفاق اجتماعی زمینه این پذیرش را به وجود بیاورند.مسئولیت اجتماعی همچنین می تواند ابتکار عمل اجتماعی را در زمینه ادغام اجتماعی افزایش بدهد.

ابتکار عمل اجتماعی شامل دامنه ای از فعالیتها برای حرکت دادن و توانبخشی به جوامع پناهنده میباشد. این ابتکارات، بر پایه تحصیلات، مهارت و ظرفیت جمعیت تحت تاثیر ایجاد شده و با هدف تقویت توانمندیها برای مدیریت بحران، محافظت از خود و پیدا کردن راه حل برای مشکلات ارائه می شوند.رویکرد دوم به ارتباط مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی در زمینه اقتصادی توجه می کند. در این موضوع پای بنگاه های اقتصادی به میان می آید و شرکت ها و برندهای اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند. بنگاه های اقتصادی با توجه به نیازهای گروه های جدید که در ادغام اجتماعی به جامعه میزبان وارد شده اند تلاش می کنند نیازهای آنها را برآورده کنند و علاوه براینکه فشارهای اقتصادی جامعه میزبان را کاهش می دهند به گروه های جدید نیز کمک می کنند.

 

 

در نتیجه سودی که بنگاه های اقتصادی به دست می آورند به صورت همزمان به جامعه میزبان و گروه های جدید و در نهایت کل جامعه می رسد که یک بازی «برد- برد» را به وجود می آورد. در این بازی «برد- برد» همه گروه ها ذینفع هستند و در نهایت نیز جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.

 

در این پروسه آنچه بیش از همه به چشم می خورد انسجام و وفاق اجتماعی است که می تواند سرمایه اجتماعی یک جامعه را ارتقا بدهد.در رویکرد سوم مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی در زمینه هویتی به یک هم پوشانی درباره گروه های جدید دست پیدا می کند.بدون تردید مهم ترین چالش ادغام اجتماعی موضوع هویت است و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است.

گروه های جدید که عمدتأ از هویت های متفاوتی برخوردار هستند برای جذب شدن در جامعه میزبان با چالش هایی مانند زبان،فرهنگ و آداب ورسوم متفاوت مواجه هستند و به همین دلیل کار پذیرش آنها در جامعه میزبان به راحتی امکان پذیر نیست.

در اینجا مسئولیت اجتماعی می تواند گره گشا باشد و زمینه های قرابت هویتی و معنایی را در بین گروه های جدید و جامعه میزبان ایجاد کند.مهم ترین کاری که مسئولیت اجتماعی در این زمینه می تواند انجام دهد این است که تلاش کند در منظومه هویتی و فرهنگی گروه های جدید و جامعه میزبان روی اشتراکات تأکید کند و براساس اشتراکات ونه تفاوت ها کار را جلو ببرد. در چنین شرایطی تفاوت های فرهنگی و هویتی در اولویت های بعدی قرار می گیرد و به عنوان یک مانع بزرگ در مسیر قرار نخواهد گرفت.

نکته دیگر اینکه مسئولیت اجتماعی می تواند از ظرفیت های فرهنگی متعالی جامعه میزبان مانند نوع دوستی و انسان دوستی کمک بگیرد و تفاوت ها و تعارض های قومیتی و فرهنگی را در ارزش های متعالی جامعه میزبان هضم کند.لازم به ذکر است مسئولیت اجتماعی به عنوان یک پارادایم مهم فکری و اجتماعی در جهان امروز می تواند در ساحت های مختلف اجتماعی ورود کند و چالش ها را به فرصت تبدیل کند.

غنای مفهومی و کارکردهای ویژه اجتماعی باعث شده که بتوان این مفهوم را در فرایندهای مختلف اجتماعی در راستای رسیدن جامعه به توسعه پایدار استفاده کرد. به همین دلیل نیز در جوامعی که این مفهوم به یک پاردایم غالب اجتماعی تبدیل شده چالش های اجتماعی کاهش پیدا کرده و زمینه برای توسعه پایدار فراهم شده است.

با توجه به روند جهانی شدن و رویکرد جهان وطنی برای ملت های جهان مسئولیت اجتماعی می تواند درباره موضوعاتی مانند ادغام اجتماعی نقش تعیین کننده ای را ایفا کند.

 

 

سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و کنشگر اجتماعی

رضا جمشیدی

مسئولیت اجتماعی فردی و آموزش فرهنگ

مسئولیت اجتماعی دیگر واژه ای فانتزی نیست و بعنوان تفکر، اصل بقا و ارتقا جامعه در نظر گرفته می شود. مسئولیت اجتماعی به بیان ساده تعهد اخلاقی و نانوشته فردی و تشکیلاتی است که برای ارتقا رفاه اجتماعی پویا باید به آن توجه کرد.افرادجامعه باید با شناخت و آگاهی از موضوعات و مشکلات اجتماعی، خود را نسبت به حل آن مشکلات مسئول بدانند.
در جامعه ای که مسئولیت اجتماعی چه فردی و چه گروهی تقویت شود، این جامعه جامعه ای هوشمند است. در جامعه ای هوشمند مسئولیت اجتماعی می تواند برای ما تکیه گاه باشد. اما نکته مورد توجه آنکه مسئولیت اجتماعی باید هدفمند و براساس حوزه های تعریف شده مدیریتی باشد و ما باید این موضوع را در جامعه مان تقویت کنیم مثلا مسئولیت اجتماعی در راستای فقر زدایی و احترام متقابل اجرا کنیم.
متاسفانه هنوز مسئولیت اجتماعی شرکت ها، موسسات، بنگاه ها و سازمان های اقتصادی و … خیلی دیر جا نیفتاده و موضوعی با درجه اهمیت دوم و برخی مواقع نگاه تشریفاتی است.
اگر مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها و حتی مسئولیت های فردی ما را در قبال سایر افراد تقویت شود شاید ما نیاز به بهزیستی و کمیته امداد نداشته باشیم. حتی در عرصه های محیط زیست ما میتوانیم از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای ارتقاء شاخص های محیط زیست استفاده کنیم اگر مدیریت شرکتی، در مورد کارکنانش احساس مسئولیت کند و در خصوص رفاه و آسایش آنها و خانوادهایشان تمهیداتی فراهم کند، این کار بدین معنی است که او حواسش به اطرافیانش است و سود بنگاه را یک طرفه نمی بیند و نیز اگر فردی توجه به همسایه اش دارد و یا از یک حیئان و طبیعت مراقبت میکند او بخوبی مسئولیت اجتماعی را درک کرده است.
بخش مهم مسئولیت اجتماعی به آموزش بر می گردد. این آموزش ها باید از دوران کودکی ارائه شود تا مانند دیگر مولفه ها های اخلاقی در کودک رشد پیدا کرده و شکوفا شود. یکی دیگر از مواردی که به فرهنگسازی کمک میکند اطلاع رسانی فعالیت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی است. ساخت فیلم هایی که بتواند(مستقیم یا غیرمستقیم)این موضوع را برجسته کند. از سوی دیگر در سیاست گذاری هایی که در حوزه کلان کشور انجام می شود این سیاست ها باید در راستای تقویت مسئولیت اجتماع حقوقی و شهروندی باشد که بتواند مورد توجه قرار گیرد و به یک فرهنگ تبدیل شود. در مدارس و منابر و در تشکل ها ی غیر دولتی میتوان موضوع مسئولیت اجتماعی را ترویج کرد و آنرا جزو موضوعات اخلاقی پسندیده معرفی کرد . اما لازم است کمی دور اندیشانه تر نسبت به جامعه مان ایفای مسئولیت کنیم و مسئولیت اجتماعی را که بخشی از تعهد اخلاقی است تجاری یا تشریفاتی نگاه نکنیم .
حتی اگر این موضوع را تجاری هم ببینیم محصولات و خدماتی که سازمان ش نقش مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کرده باشد بیشتر مورد پسند مصر کننده است و آنان را به مشتریان وفادار تبدیل خواهد کرد. در این صورت این حس خوب ه جامعه منتقل می شود. در مقوله آموزش، خانواده و مدرسه خیلی نقش تعیین کننده ای دارد. محیط های اجتماعی ، گروه های مرجع دارای نقش هستند. همین حادثه زلزله کرمانشاه براساس اعتمادی که مردم به گروههای مرجع داشتندآنها هم کارهایی را شروع کردند و فارغ از نقدهایی که به آنها شد؛ وظیفه خود را انجام دادند.
اینکه چگونه این کار را می کنیم مهم نیست؛ مهم این است که این دغدغه مشترک را داشته باشیم.
همه زندگی ما پول نیست. دیگران را هم باید ببینیم و اگر لازم باشد دیگران هم ما را ببینند و این می شود مسئولیت متقابل به یکدیگر که سر آغاز مسئولیت اجتماعی است.
از تشکل های تاثیرگذار در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی هستند که به دلیل بهره مندی از منابع و امکانات جامعه، باید اقدامات اجرایی موثری براساس فرهنگ سازمانی خود داشته باشند. این موضوع به التفات مثبت جامعه به این بنگاهها منجر شده که واکنش مثبت جامعه را نیز در پی دارد. ما باید خود را به اجتماع انجام دهیم و منتظر قانون و بخشنامه از سویمسئولان و دولت نباشیم . اولین گامی که می توانیم برداریم این است که مسئولیت اجتماعی را از خودمان شروع کنیم و ببینیم با چه نوع فعالیت هایی میتوانیم مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک شهروند ایجاد کرده و گشترش دهیم. پس از آن با وقت گذاشتن برای دیگران حتی به اندازه ۱۰ دقیقه حرف زدن و عمل به یک سری اقدامات اجتماعی که نوعی آموزش محسوب می شود، دیگران را درگیر کنیم و به این ترتیب کلونی آدم ها را برای فرهنگسازی مسئولیت اجتماعی در اختیار خواهیم داشت و بعد از مدتی کوتاه جامعه ما مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک فعالیت اخلاقی در خود نهادینه و درک میکند.

رسانه قلب تپنده مسئولیت اجتماعی

سیدرضا جمشیدی (مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی)

رسانه به مثابه اهرم اصلی تحولات جهانی؛

رسانه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار در تحولات جهان در عصر حاضر نقش آفرینی کرده و همچنان نیز یکی از  تأثیرگذارترین ابزارهای بشر امروزی است. رسانه در بسیاری از تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جوامع مختلف نقش داشته و همواره جوامع دستخوش تحول و دگرگونی را به سمت پیشرفت و توسعه همراهی کرده است. قدرت و قابلیت روزافزون رسانه موجب شده دیگر حتی حکومت‌ها نیز مانند گذشته، آن را تنها ابزاری برای اطلاع‌رسانی و سرگرمی‌سازی ندانند و از آن به عنوان یک سلاح کارآمد در عرصه حکمرانی بهره گیرند. به همین دلیل نیزجوامع برخوردار از ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته‌تر یا محصولات رسانه‌ای جذاب‌تر، پیشروی فرهنگی سریع‌تر و موقعیت فرهنگی برتری پیدا کرده اند.

با این وجود گستره وسیع انتخاب از میان الگوهای رفتاری متنوع و متکثر که امروزه پیش روی افراد قرار دارد، به مشکلی اساسی تبدیل شده است. به ویژه افراد و گروه­هایی که به دنبال یک زندگی هدفمند هستند، با این مشکل دست و پنجه نرم می­کنند که چگونه عمل کنند تا هم ارزش‌های پذیرفته ایشان حفظ گردد و هم در کنار آن به سلیقه‌های شخصی آنها پاسخ داده شود. در چنین شرایطی هر فردی با توجه به وضعیت اجتماعی خود جایگاهی برای خویشتن قایل است و از پس این ارزش‌ها و جایگاه‌ها درصدد رسیدن به خواسته‌ها و هدف‌های خویش است، این وضعیت در ایران نیز وجود داشته است. با این وجود رسانه های گروهی در ایران در برخی مقاطع تاریخی به دلایلی بار احزاب، تشکل ها و گروه های سیاسی را نیز در تحولات اجتماعی و فرهنگی به دوش کشیده اند. در جامعه ایران به دلیل ضعیف بودن تحزب در اغلب موارد نمادسازی­ها توسط رسانه های گروهی انجام شده و پس از مدتی در جامعه نهادینه شده و در نهایت سبب حرکت جامعه به سمت جلو شده است.

یکی از مهم ترین رویکردهای تحول و توسعه یک جامعه موضوع «مسئولیت اجتماعی» است. مسئولیت اجتماعی به صورت کلی یک پاردایم مثبت و سازنده است اما در جزئیات و در کارکردهای بخش های مختلف جامعه است که نقش حیاتی و کلیدی خود را ایفا می کند. جامعه امروز ایران با چالش های متعددی مواجه شده  و به همین دلیل بیش از هر چیز به مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف خود نیاز دارد. این رویکرد نیز با الگوسازی در جامعه نهادینه خواهد شد. مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن­ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود. این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می­شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود.

استفاده از لفظ وظیفه نشان می دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند. مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط می‌یابد. مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد تشکیل شده است و در نتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را مشخص می‌کند. این رابطه آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی و مسئولیت اجتماعی فردی است.

 

رضا جمشیدی

مسئولیت اجتماعی فردی و آموزش فرهنگ

مسئولیت اجتماعی دیگر واژه ای فانتزی نیست و بعنوان تفکر، اصل بقا و ارتقا جامعه در نظر گرفته می شود. مسئولیت اجتماعی به بیان ساده تعهد اخلاقی و نانوشته فردی و تشکیلاتی است که برای ارتقا رفاه اجتماعی پویا باید به آن توجه کرد.افرادجامعه باید با شناخت و آگاهی از موضوعات و مشکلات اجتماعی، خود را نسبت به حل آن مشکلات مسئول بدانند.
در جامعه ای که مسئولیت اجتماعی چه فردی و چه گروهی تقویت شود، این جامعه جامعه ای هوشمند است. در جامعه ای هوشمند مسئولیت اجتماعی می تواند برای ما تکیه گاه باشد. اما نکته مورد توجه آنکه مسئولیت اجتماعی باید هدفمند و براساس حوزه های تعریف شده مدیریتی باشد و ما باید این موضوع را در جامعه مان تقویت کنیم مثلا مسئولیت اجتماعی در راستای فقر زدایی و احترام متقابل اجرا کنیم.
متاسفانه هنوز مسئولیت اجتماعی شرکت ها، موسسات، بنگاه ها و سازمان های اقتصادی و … خیلی دیر جا نیفتاده و موضوعی با درجه اهمیت دوم و برخی مواقع نگاه تشریفاتی است.
اگر مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها و حتی مسئولیت های فردی ما را در قبال سایر افراد تقویت شود شاید ما نیاز به بهزیستی و کمیته امداد نداشته باشیم. حتی در عرصه های محیط زیست ما میتوانیم از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای ارتقاء شاخص های محیط زیست استفاده کنیم اگر مدیریت شرکتی، در مورد کارکنانش احساس مسئولیت کند و در خصوص رفاه و آسایش آنها و خانوادهایشان تمهیداتی فراهم کند، این کار بدین معنی است که او حواسش به اطرافیانش است و سود بنگاه را یک طرفه نمی بیند و نیز اگر فردی توجه به همسایه اش دارد و یا از یک حیئان و طبیعت مراقبت میکند او بخوبی مسئولیت اجتماعی را درک کرده است.
بخش مهم مسئولیت اجتماعی به آموزش بر می گردد. این آموزش ها باید از دوران کودکی ارائه شود تا مانند دیگر مولفه ها های اخلاقی در کودک رشد پیدا کرده و شکوفا شود. یکی دیگر از مواردی که به فرهنگسازی کمک میکند اطلاع رسانی فعالیت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی است. ساخت فیلم هایی که بتواند(مستقیم یا غیرمستقیم)این موضوع را برجسته کند. از سوی دیگر در سیاست گذاری هایی که در حوزه کلان کشور انجام می شود این سیاست ها باید در راستای تقویت مسئولیت اجتماع حقوقی و شهروندی باشد که بتواند مورد توجه قرار گیرد و به یک فرهنگ تبدیل شود. در مدارس و منابر و در تشکل ها ی غیر دولتی میتوان موضوع مسئولیت اجتماعی را ترویج کرد و آنرا جزو موضوعات اخلاقی پسندیده معرفی کرد . اما لازم است کمی دور اندیشانه تر نسبت به جامعه مان ایفای مسئولیت کنیم و مسئولیت اجتماعی را که بخشی از تعهد اخلاقی است تجاری یا تشریفاتی نگاه نکنیم .
حتی اگر این موضوع را تجاری هم ببینیم محصولات و خدماتی که سازمان ش نقش مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کرده باشد بیشتر مورد پسند مصر کننده است و آنان را به مشتریان وفادار تبدیل خواهد کرد. در این صورت این حس خوب ه جامعه منتقل می شود. در مقوله آموزش، خانواده و مدرسه خیلی نقش تعیین کننده ای دارد. محیط های اجتماعی ، گروه های مرجع دارای نقش هستند. همین حادثه زلزله کرمانشاه براساس اعتمادی که مردم به گروههای مرجع داشتندآنها هم کارهایی را شروع کردند و فارغ از نقدهایی که به آنها شد؛ وظیفه خود را انجام دادند.
اینکه چگونه این کار را می کنیم مهم نیست؛ مهم این است که این دغدغه مشترک را داشته باشیم.
همه زندگی ما پول نیست. دیگران را هم باید ببینیم و اگر لازم باشد دیگران هم ما را ببینند و این می شود مسئولیت متقابل به یکدیگر که سر آغاز مسئولیت اجتماعی است.
از تشکل های تاثیرگذار در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی هستند که به دلیل بهره مندی از منابع و امکانات جامعه، باید اقدامات اجرایی موثری براساس فرهنگ سازمانی خود داشته باشند. این موضوع به التفات مثبت جامعه به این بنگاهها منجر شده که واکنش مثبت جامعه را نیز در پی دارد. ما باید خود را به اجتماع انجام دهیم و منتظر قانون و بخشنامه از سویمسئولان و دولت نباشیم . اولین گامی که می توانیم برداریم این است که مسئولیت اجتماعی را از خودمان شروع کنیم و ببینیم با چه نوع فعالیت هایی میتوانیم مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک شهروند ایجاد کرده و گشترش دهیم. پس از آن با وقت گذاشتن برای دیگران حتی به اندازه ۱۰ دقیقه حرف زدن و عمل به یک سری اقدامات اجتماعی که نوعی آموزش محسوب می شود، دیگران را درگیر کنیم و به این ترتیب کلونی آدم ها را برای فرهنگسازی مسئولیت اجتماعی در اختیار خواهیم داشت و بعد از مدتی کوتاه جامعه ما مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک فعالیت اخلاقی در خود نهادینه و درک میکند.

دیدارهای تابستانه سیدرضا جمشیدی

سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi مدیر مسئول پایگاه خبری دانستنی آنلاین – مدیر شبکه پذیر آگهی و سرپرست روزنامه دنیای اقتصاد غرب تهران

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با شفیعی ، عضو هیئت مدیره پاساژ آفتاب

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با مدیر عامل شرکت ساتراپ دینا

بازدید سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi از بخش آموزش شرکت آرمان موتور کویر

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با ترکی پور مدیر عامل شرکت آرمان موتور کویر

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با دکتر پیرصالحی مدیر عامل شرکت داروپخش

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با دکتر پیرصالحی مدیر عامل شرکت داروپخش

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyedreza jamshidi – با عضو هیئت مدیره انجمن ملی پخش دکتر سهراب کارگر

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با دکتر کاووسی مدیر عامل شرکت ترخینه

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با دکتر سهراب کارگر عضو هیئت مدیره انجمن ملی پخش

دیدار های سید رضا جمشیدی ( ۳ )

برخی از دیدارها ، نشست ها و سمینار ها

دیدار فرماندار کرج با سیدرضا جمشیدی موضوع گفتگو: شهروندان نگران کیفیت آب شرب کرج نباشند

دیدارفرمانده انتظامی البرز با سیدرضا جمشیدی موضوع گفتگو: نقش سازنده رسانه ها در انتقال هشدار های پلیس

دیدار سیدرضا جمشیدی با مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی

دیدار سیدرضا جمشیدی با مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز

دیدار سیدرضا جمشیدی با مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی

دیدار سیدرضا جمشیدی با رئیس اتاق بازرگانی موضوع گفتگو: بهرمندی از خرد جمعی اولویت اتاق بازرگانی البرز

دیدار رئیس پلیس راه البرز با سیدرضا جمشیدی موضوع گفتگو: نظارت بدون حضور پلیس بازدارنده تر است

دیدار سیدرضا جمشیدی با رئیس اتاق بازرگانی موضوع گفتگو: بهرمندی از خرد جمعی اولویت اتاق بازرگانی البرز

 

دیداررئیس اتاق بازرگانی البرز با سیدرضا جمشیدی موضوع گفتگو: رفع موانع کسب و کار نیازمند همکاری دو جانبه دولت و بخش خصوصی

دیدار سیدرضا جمشیدی با استاندار البرز

دیدار سیدرضا جمشیدی با مدیرکل بانک مهر اقتصاد البرز

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با سیدرضا جمشیدی موضوع گفتگو: البرز برای سفر رئیس جمهوری آماده می شود

دیدار فرماندار کرج با سیدرضا جمشیدی موضوع گفتگو: شهروندان نگران کیفیت آب شرب کرج نباشند

دیدار رئیس مجمع امور صنفی البرز با سیدرضا جمشیدی موضوع گفتگو: خدمت به مردم سرلوحه فعالیت اصناف استان

بازدید سیدرضا جمشیدی همراه با استاندار البرز از پروژه ها

تجلیل از خبرنگاران در دادگستری

جلسه مشترک با مدیر کل دادگستری استان البرز

دیدار مدیرکل علوم پزشکی البرز با سیدرضا جمشیدی

دیدار های سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi بخش دوم

برخی از دیدار ها ، نشست ها ، سمینار ها

سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi – مدیر مسئول پایگاه خبری دانستین آنلاین

در ذیل برخی از نشست ها و دیدار های جناب آقای سید رضا جمشیدی ( Seyed Reza Jamshidi ) مدیرمسئول پایگاه خبری دانستنی آنلاین را مشاهده می کنید .

نشست مطبوعاتی سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با مدیر کل و معاونین ارشاد

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با مدیرعامل مهراقتصاد

گفتگو اختصاصی سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با حجت السلام و المسلمین اکبر حمیدی

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با کارشناسان ارتباطات استانداری

دیدار رئیس پلیس البرز با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi – موضوع گفتگو افزایش نقش مردم در برقراری نظم و امنیت

دیدارمدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi – موضوع گفتگو قانون، پشتیبان تعامل بین کارگران و کارفرمایان است

دیدار-مدیر-کل-روابط-عمومی-جهاد-کشاورزی-با-سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با رئیس اتاق بازرگانی

دیدار فرماندار نظرآباد با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با مدیر کل صندوق مهر امام رضا

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با مدیر کل شعب بانک مهر اقتصاد البرز

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با رئیس پلیس البرز

دیدار مدیر کل تعاون استان البرز با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با فرماندار کرج

دیدار فرماندار نظرآباد با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi

دیدار های سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi – بخش اول

برخی از دیدار ها ، نشست ها ، سمینار ها

سیدرضا جمشیدی ( Seyed Reza Jamshidi ) با بیش از ۲۵ سال سابقه خبرنگاری ، سرپرستی روزنامه های بزرگ کشور از جمله روزنامه ایران ، روزنامه دنیای اقتصاد و مدیر عاملی شبکه پذیرش آگهی ، نشست ها ،دیدارها ، سمینار ها و همایش های فراوانی با اشخاص حقیقی ، حقوقی و دولت مردان داشته است ، برخی از این دیدار ها که به صورت اختصاصی در غالب گزارش و یا مصاحبه انجام گرفته است در ذیل مشاهده می فرمایید .

دیدار نماینده مردم کرج در خانه ملت با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi موضوع گفتگو: البرز برای سفر رئیس جمهوری آماده می شود

دیدار رئیس اتاق بازرگانی البرز با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi موضوع گفتگو: رفع موانع کسب و کار نیازمند همکاری دو جانبه دولت و بخش خصوصی

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi موضوع گفتگو: ۱۰ نشان ملی و یک مهر اصالت یونسکو دستاورد صنایع دستی البرز

دیدار رئیس پلیس فتای البرز با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi موضوع گفتگو: کلاهبرداران فضای مجازی در کمین کاربران

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با مدیر فروش کرج سنتر

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با مدیر عامل مهراقتصاد

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi موضوع گفتگو: فعالیت های رسانه ای البرز شفاف سازی می شود

دیدار سیدرضا جمشیدی – seyed reza jamshidi با استاندار البرز

رضا رجب زاده

باید مردم را در تصمیمات شهری مشارکت داد

رسانه مسئولیت اجتماعی مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل میکند. زندگی مدرن شهری از یک سو، تمرکز قدرت در شهر های ایران از دیگر سو باعث شده است که مناسبات و روابط اجتماعی و مشارکت مردم در اداره امور شهر به سردی گراییده و تنها راه فائق آمدن بر این مسائل احیاء روابط محلی و محله ای است.

رضا رجب زاده

به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع«رسانه مسئولیت اجتماعی» با مهندس رضا رجب زاده شهردار منطقه بیست و یک تهران گفت و گو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید:

رضا رجب زاده متولد ۱۳۵۹ در سال ۷۷ با رتبه۱۳وارد دانشگاه تهران شد و در رشته مهندسی معماری به تحصیل پرداخت و در سال ۸۱فعالیت خود را درحوزه صنعت آغازوپس از ورود به شهرداری  در شهرسازی به فعالیت خود ادامه داد ودرادامه عنوان شهردار ناحیه و معاون منطقه و معاون استاندار را در کارنامه خود داردوی درحال حاضر شهردارمنطقه ۲۱ است.

 *ارزش های اجتماعی محله های تهران چگونه به جنبه های کالبدی هویت می بخشد؟

مناطق مختلف شهر تهران دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند.هر منطقه ای به واسطه ویژگی های کالبدی و هویتی مختصات خاص خود را دارد.اگر۳۵۳ محله تهران را رصد کنیم متوجه می شویم که این محله ها دردل خود عناصر هویتمند شهری و اجتماعی دارند.به همین دلیل نگاه واحد به این محلات نسخه شفا بخشی به خصوص در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نخواهد بود.ما باید این نکته را درک کنیم که با۳۵۳ موجود متفاوت سروکار داریم.به هر میزان که ما برنامه های خود را موردی و ریز کنیم و براساس شرایط محله ها تصمیم گیری کنیم به همان اندازه میزان موفقیت بیشتری خواهیم داشت.هر محله دارای ارزش های تاریخی،اجتماعی وکالبدی می باشد که ارزشمند است.چرخ توسعه کشور زمانی متعادل خواهد بود که با توسعه متوازن و پایدار همراه شود.این توسعه باید در ابعاد مختلف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی صورت بگیرد.به همین دلیل سخت افزار باید با نرم افزار هماهنگ باشد.

چگونه می توان تفکر محله محوری را در تهران تقویت کرد؟

تفکر محله محوری در شهر تهران یک مسئولیت بسیار با اهمیت است.در همه دوره های مدیریت شهری برنامه هایی در این زمینه وجود داشته است.این در حالی است که در دوران کنونی اتفاق خوبی که رخ داد این بود که پروژه هایی در زمینه توسعه محله در محلات مختلف تهران برنامه ریزی شده است.اگر ایده اصلی که منتج به طراحی این برنامه شده است به اجرا  گذاشته شود ما به هدف خود نزدیک تر خواهیم شد. یکی از مهم ترین موضوعات شهری مشارکت اجتماعی است.آنچه می تواند به ما در مدیریت شهری کمک کند و امروز یک ضعف  در تصمیم گیری ها به شمار می رود مشارکت اجتماعی است. مردم باید نسبت به آینده خود تعلق خاطر داشته باشند و خود را در تصمیم گیری های مرتبط با محله،شهر و کشور خود سهیم بدانند.بنده برخلاف برخی مردم را مقصر نمی دانم در عین حالی که آنها را موثر می دانم.

*زمینه های مشارکت مردم در تصمیم گیری های شهری چگونه به وجود می آید؟

مدیران باید رویکردی در پیش بگیرند که مشارکت اجتماعی جلب شود.جلب مشارکت اجتماعی نیز به معنای نصب بنری با این عنوان نیست.فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور باید به شکلی باشد که مردم احساس کنند در تصمیم گیری ها سهیم و ذینفع هستند.هیچ عقل کلی در شهرداری وجود ندارد. کسی نمی تواند مدعی شود از مردم یک محله شهر تهران بیشتر می فهمد.مردم در شرایطی به مشارکت در تصمیم گیری ها علاقمندمی شوند که در آنها علاقه ایجاد شود.

*این علاقه چگونه شکل می گیرد؟

اگر فردی از منزل خود خارج شود و متوجه شد که سطل زباله کوچه آنها  دچار مشکل شده است. اگر مردم درچنین شرایطی احساس مسئولیت کنند حایز اهمیت است.اگر مردم نسبت به ناهنجاریهای محله خود به این نتیجه برسند که این محله کارآمد نیست حس خوبی از زندگی در یک محله پیدا نمی کنند. در چنین شرایطی افراد محله نمی توانند نسبت به محله تعلق خاطر داشته باشند.این در حالی است که خاطراتی نیز در این محلات برای مردم رقم نخورده است. برخی از محلات خاطره ساز هستند.برخی از افراد هستند که علی رغم مکنت مالی کافی و توانایی زندگی در محله های شمال تهران اما همچنان ترجیح می دهند در محله های قدیمی و مرکز شهر تهران زندگی کنند. دلیل این مسأله این است که از زندگی در چنین محله هایی که برای آنها خاطره های زیادی ساخته است لذت می برند. زندگی تنها یک کالبد بی جان محله ها نیست و مسائل معنوی و خاطرات است که زندگی را برای اعضای محله دلنشین می کند.اجرای پروژهایی مانند کوروش مال وایران مال و … نمی تواند این مشکلات مردم را حل کند.هنگامی که مدیریت شهری برخی دغدغه های شهروندان محله را مرتفع می کند به مرور زمان این ذهنیت برای مردم ایجاد می شود که مدیریت شهری برای زندگی بهتر شهروندان تلاش های جدیدی انجام داده است.این اتفاق سبب علاقه بیشتر مردم به کمک در مدیریت محلات می شود.اولین نقطه اتصال مدیریت شهری به مردم این است که در فرایندهای تصمیم گیری بتوانیم نظرات مردم را جلب کنیم.تصمیم حاکمیتی و یکسان تصمیم گرفتن برای همه کارآمد نیست وفرصت مشارکت مردم را از بین می برد.ما باید در همه پروژه های کوچک و بزرگ خود بدانیم که ذینفعانی وجود دارند که قرار است از این پروژه ها سود ببرند.بخشی از نارضایتی هایی که امروز در جامعه وجود دارد به دلیل این است که مسئولان از بسیاری از دغدغه های مردم اطلاع ندارند.

*چرا بین دغدغه های مسئولان شهری و مردم فاصله ایجاد شده است؟

مردم را نمی توان در نخبگان خلاصه کرد و مردم عادی نیز در زمینه مدیریت شهری و محله ها دارای دیدگاه و نظر هستند. در بسیاری از موارد نیز دیدگاه مردم به دلیل آشنایی بیشتر با محله صحیح است.مردم ایران مردم  کم توقع و قانعی هستند. با این وجود مردم را باید در مدیریت شهر به بازی بگیریم.امروز بسیاری عنوان می کنند مردم دارای مشکلات اقتصادی است. این در حالی است که این مشکلات اقتصادی در یک مدار سینوسی قرار دارند که گاهی کم و گاهی زیاد شده است.بنده معتقدم مهم ترین مشکل ما در حوزه اجتماعی است.اقتصاد یک دانش است و اگر ما به مولفه های این دانش به صورت صحیح دقت کنیم وضعیت اقتصادی بهبود پیدا می کند.این در حالی است که مشکلات اجتماعی به این راحتی حل نمی شود و نیاز به برنامه ریزی دقیق و بلند مدت دارد.باید به شکاف نسلی،دغدغه های نسل جدید و فاصله ها فکر کنیم.

 

رسانه مسئولیت اجتماعی

رونمایی از سایت رسانه مسئولیت اجتماعی

با هدف اطلاع رسانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و انعکاس اخبار مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از سایت رسانه مسئولیت اجتماعی به آدرس csrrasaneh.ir در اول مرداد ماه ۱۳۹۹ رونمایی شد.

رسانه مسئولیت اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، سایت csrrasaneh.ir که یک سایت اطلاع رسانی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها است با ارائه سرویس‌ها و خدمات جدیدی در این حوزه قصد دارد اطلاع رسانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و انعکاس اخبار مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تسهیل کند.

سیدرضا جمشیدی، مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در زمینه ضرورت‌ها و دلایل راه‌اندازی این وب‌سایت گفت: «نبود رسانه تخصصی در حوزه مسئولیت اجتماعی ما را بر آن داشت تا به شیوه ای حرفه ای این موضوع را دنبال کنیم. وی در زمینه امکانات و خدمات این سایت و تمایز آن افزود: « امکان ثبت گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها در وبسایت رسانه مسئولیت اجتماعی فراهم است.» گفتنی است این رسانه، به مناسبت این رونمایی، اقدام به انتشار اخبار مسئولیت اجتماعی کرده و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت‌ها و خدمات آن می‌توانند به سایت رسانه مسئولیت اجتماعی به آدرس csrrasaneh.ir مراجعه کنند.

سیدرضا جمشیدی

جمشیدی نامزد شرکت در انتخابات نمایندگان مدیران مطبوعات شد

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، هیات ناظر بر انتخابات هفدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول، امروز( ۲۲ آبان ماه ۹۷ )در جلسه ای با حضور نمایندگان سه قوه، صلاحیت ۱۶۷ نامزد هفدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات را تایید و اسامی آنان را اعلام کرد.

براساس این گزارش، آقای سید رضا جمشیدی( Seyed Reza Jamshidi ) با کد نامزدی : ۹۶۶ ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری دانستنی آنلاین، دارای ۲۵سال سابقه مدیریت رسانه، صاحب امتیاز کانون تبلیغات شبکه پذیرش آگهی، عضو تشکل های صنفی رسانه ای، مالک سایت های تجاری و فعال درتجارت الکترونیک از سال ۸۲ تاکنون و صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه دانستنی اقتصاد، نامزد شرکت در انتخابات می باشد.

لازم به ذکر است که انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود. ضمنا با توجه به امکانات سامانه جامع رسانه‌ها که هفته آینده شاهد برگزاری دومین تجربه انتخابات الکترونیکی نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات است، مدیران مسئول واجد شرایط می توانند با استفاده از تلفن همراه خود از هر نقطه کشور در این انتخابات شرکت کنند. همچنین مدیران مسئول رسانه‌ها تنها با استفاده از آی‌پی‌های داخلی می‌توانند نماینده خود در هفدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات را انتخاب کنند و به‌کار بردن فیلترشکن و یا استفاده از آی‌پی‌های خارجی در زمان اخذ رای، امکان‌پذیر نیست.