وب سایت سیدرضا جمشیدی

Author name: rezajams

در دومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد؛عزم جدی مجلس برای سیاست گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی

در دومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد؛عزم جدی مجلس برای سیاست گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی

سومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد؛نقد و بررسی آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی در مرکز پژوهش های مجلس

سومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد؛نقد و بررسی آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی در مرکز پژوهش های مجلس