وب سایت سیدرضا جمشیدی

تندیس فروشی به نام مسئولیت اجتماعی

مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است.

تعریفی از مسئولیت اجتماعی

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در یادداشت خود آورده است:

مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است. از زمانی که این مفهوم در ایران مورد توجه جدی قرار گرفته زمان زیادی نمی گذارد.

توجه برخی از شرکت ها به مسئولیت‌اجتماعی

در این مدت برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با توجه به این مفهوم تلاش کردند علاوه بر سود و منافع اقتصادی به مسائل اجتماعی و عام المنفعه نیز توجه کنند. برخی از این شرکت ها در واقع در این کار موفق بودند و در مقابل برخی تنها شعار می دادند و در عمل از برداشتن گام موثر حتی اندک در این زمینه ناتوان بودند.

مسئولیت اجتماعی

تندیس فروشی

با این وجود آنچه اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی را تا حدود زیادی زیر سوال برده برگزاری همایش هایی برای معرفی افراد و شرکتها تأثیرگذار در زمینه مسئولیت‌اجتماعی بوده است. همایش هایی که دارای مبنای علمی متقن وقابل سنجش نیستند و در اغلب مواقع به صورت سلیقه ای به برخی افراد و شرکتها در زمینه مسئولیت اجتماعی لوح،تندیس و یا نشان مسئولیت اجتماعی اهدا می کنند. سوال اینجاست که انتخاب این افراد با توجه به چه مبنا و اصولی ، شاخص ، استانداردی در زمینه مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد و معیار انتخاب و سنجش این افراد چیست.پیگیری ما نشان می دهد اغلب مسئولان همایش هایی که در آنها به افراد نشان مسئولیت‌اجتماعی اهدا می شود از تشریح و تبیین معیارهای خود برای انتخابات افراد برگزیده خودداری می کنند و در این زمینه پاسخ قابل قبولی ارائه نمی کنند. از سوی دیگر در طرح پرسش از افراد برگزیده نیز همین وضعیت وجود دارد. اغلب این افراد از دلایل دریافت لوح و یا نشان خودداری می کنند و یا اگر پاسخ می دهند این پاسخ ها جنبه علمی وعقلایی نداردو بیشتر مبتنی بر نوعی اعمال سلیقه در اهدای این جوایز است.

در صورتی که برگزاری یک همایش و رویداد به خبرتقدیر از فعالان آن حوزه بوده بلکه در جهت توسعه مفهوم و ترویج موضوع و تأثیر بر جامعه صورت می گیرد که زمینه ای برای گسترش موضوع و فرهنگ سازی باشد اجرای رویدادهای بدون محتوا و هدفمند با رویکرد معرفی برگزیده به هر قیمتی بدون تردید چنین رویکردی نه تنها گام مهمی در ارتقای فرهنگ مسئولیت اجتماعی نیست و بلکه به ضرر این مفهوم تمام می شود و مفهوم مسئولیت اجتماعی را از درون تهی می کند و آن را به برگزاری همایش و سخنرانی بدون نتیجه تقلیل می دهد.

مسئولیت‌اجتماعی سازمانی چیست؟

اتفاقی که در بلند مدت این مفهوم را به حاشیه می برد و تنها باید آن را در همایش ها و سخنران رانی ها خلاصه کرد. از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان‌ها و اجزای اجتماع می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی توجه و رفتار کنند. وقتی موضوع مسئولیت اجتماعی مطرح می شود معمولا مسئولیت‌اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها و سازمان ها به ذهن متبادر می شود. مسئولیت اجتماعی سازمانی یعنی مجموعه وظایف و تعهداتی که یک سازمان باید در حفظ و کمک به جامعه انجام دهد و از سود حاصل از فعالیت های خود در حوزه های اجتماعی و فرهنگی برای مردم و کارکنانشان هزینه کند. این یعنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کسب‌ وکا رها قابل اجراست. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. اما تقلیل دادن مسئولیت‌اجتماعی فقط به برگزاری همایش ها بدون هدف و محتوا نشان دهنده این است که ما این مفهوم و ظرفیت های آن را نشناخته یا کمتر شناخته ایم.مفهوم مسئولیت اجتماعی در جامعه ایران یک مفهوم جدید است و به تازگی مورد توجه نخبگان اجتماعی قرار گرفته است. به همین دلیل نباید در مسیری قرار بگیرد که ساحت های مختلف این مفهوم باارزش تحت تأثیر روابط اداری و شرکتی و اعمال سلیقه قرار بگیرد. در چنین شرایطی گوهر وجودی این مفهوم تحت تأثیر غباری از سطحی نگری قرار می گیرد. گزارش ها و اظهارات کارشناسان و شواهد عینی در بستر جامعه نشان می دهد که وضعیت جامعه ایران به لحاظ مسئولیت پذیری اجتماعی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمان ها و موسسات در شرایط خوبی نیست.

فرهنگ سازی

امروز می بینیم که سخن از بی تفاوتی اجتماعی و آسیب های ناشی از آن در بخش هایی از جامعه مطرح می شود. توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی و نهادینه کردن آن در اذهان عمومی موضوعی است که نیاز به فرهنگ سازی و تبدیل شدن به دغدغه عمومی دارد تا آثار و برکات آن در جامعه تسری یابد.اتفاقی که باید با رویکرد صحیح علمی و به دور منافع فردی و گروهی صورت بگیرد.مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در این زمینه معتقد به یک راهکار است. براین اساس باید با تببین استاندارد ملی و بومی موجود مسئولیت اجتماعی و بومی سازی فرم گزارش دهی بین المللی بتوانیم سرفصل ها،فاکتورها و عناصر ممیزی اقدامات و کارکرد مسئولیت اجتماعی را در قالب یک استاندارد تعریف کنیم. در چنین شرایطی همه فعالان این حوزه خود را با این استاندارد مطابقت خواهند داد.

الگوی اجرای صحیح مسئومدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است.

تعریفی از مسئولیت اجتماعی

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در یادداشت خود آورده است:

مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است. از زمانی که این مفهوم در ایران مورد توجه جدی قرار گرفته زمان زیادی نمی گذارد.

توجه برخی از شرکت ها به مسئولیت‌اجتماعی

در این مدت برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با توجه به این مفهوم تلاش کردند علاوه بر سود و منافع اقتصادی به مسائل اجتماعی و عام المنفعه نیز توجه کنند. برخی از این شرکت ها در واقع در این کار موفق بودند و در مقابل برخی تنها شعار می دادند و در عمل از برداشتن گام موثر حتی اندک در این زمینه ناتوان بودند.

 

تندیس فروشی

با این وجود آنچه اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی را تا حدود زیادی زیر سوال برده برگزاری همایش هایی برای معرفی افراد و شرکتها تأثیرگذار در زمینه مسئولیت‌اجتماعی بوده است. همایش هایی که دارای مبنای علمی متقن وقابل سنجش نیستند و در اغلب مواقع به صورت سلیقه ای به برخی افراد و شرکتها در زمینه مسئولیت اجتماعی لوح،تندیس و یا نشان مسئولیت اجتماعی اهدا می کنند. سوال اینجاست که انتخاب این افراد با توجه به چه مبنا و اصولی ، شاخص ، استانداردی در زمینه مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد و معیار انتخاب و سنجش این افراد چیست.پیگیری ما نشان می دهد اغلب مسئولان همایش هایی که در آنها به افراد نشان مسئولیت‌اجتماعی اهدا می شود از تشریح و تبیین معیارهای خود برای انتخابات افراد برگزیده خودداری می کنند و در این زمینه پاسخ قابل قبولی ارائه نمی کنند. از سوی دیگر در طرح پرسش از افراد برگزیده نیز همین وضعیت وجود دارد. اغلب این افراد از دلایل دریافت لوح و یا نشان خودداری می کنند و یا اگر پاسخ می دهند این پاسخ ها جنبه علمی وعقلایی نداردو بیشتر مبتنی بر نوعی اعمال سلیقه در اهدای این جوایز است.

در صورتی که برگزاری یک همایش و رویداد به خبرتقدیر از فعالان آن حوزه بوده بلکه در جهت توسعه مفهوم و ترویج موضوع و تأثیر بر جامعه صورت می گیرد که زمینه ای برای گسترش موضوع و فرهنگ سازی باشد اجرای رویدادهای بدون محتوا و هدفمند با رویکرد معرفی برگزیده به هر قیمتی بدون تردید چنین رویکردی نه تنها گام مهمی در ارتقای فرهنگ مسئولیت اجتماعی نیست و بلکه به ضرر این مفهوم تمام می شود و مفهوم مسئولیت اجتماعی را از درون تهی می کند و آن را به برگزاری همایش و سخنرانی بدون نتیجه تقلیل می دهد.

مسئولیت‌اجتماعی سازمانی چیست؟

اتفاقی که در بلند مدت این مفهوم را به حاشیه می برد و تنها باید آن را در همایش ها و سخنران رانی ها خلاصه کرد. از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان‌ها و اجزای اجتماع می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی توجه و رفتار کنند. وقتی موضوع مسئولیت اجتماعی مطرح می شود معمولا مسئولیت‌اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها و سازمان ها به ذهن متبادر می شود. مسئولیت اجتماعی سازمانی یعنی مجموعه وظایف و تعهداتی که یک سازمان باید در حفظ و کمک به جامعه انجام دهد و از سود حاصل از فعالیت های خود در حوزه های اجتماعی و فرهنگی برای مردم و کارکنانشان هزینه کند. این یعنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کسب‌ وکا رها قابل اجراست. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. اما تقلیل دادن مسئولیت‌اجتماعی فقط به برگزاری همایش ها بدون هدف و محتوا نشان دهنده این است که ما این مفهوم و ظرفیت های آن را نشناخته یا کمتر شناخته ایم.مفهوم مسئولیت اجتماعی در جامعه ایران یک مفهوم جدید است و به تازگی مورد توجه نخبگان اجتماعی قرار گرفته است. به همین دلیل نباید در مسیری قرار بگیرد که ساحت های مختلف این مفهوم باارزش تحت تأثیر روابط اداری و شرکتی و اعمال سلیقه قرار بگیرد. در چنین شرایطی گوهر وجودی این مفهوم تحت تأثیر غباری از سطحی نگری قرار می گیرد. گزارش ها و اظهارات کارشناسان و شواهد عینی در بستر جامعه نشان می دهد که وضعیت جامعه ایران به لحاظ مسئولیت پذیری اجتماعی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمان ها و موسسات در شرایط خوبی نیست.

فرهنگ سازی

امروز می بینیم که سخن از بی تفاوتی اجتماعی و آسیب های ناشی از آن در بخش هایی از جامعه مطرح می شود. توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی و نهادینه کردن آن در اذهان عمومی موضوعی است که نیاز به فرهنگ سازی و تبدیل شدن به دغدغه عمومی دارد تا آثار و برکات آن در جامعه تسری یابد.اتفاقی که باید با رویکرد صحیح علمی و به دور منافع فردی و گروهی صورت بگیرد.مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در این زمینه معتقد به یک راهکار است. براین اساس باید با تببین استاندارد ملی و بومی موجود مسئولیت اجتماعی و بومی سازی فرم گزارش دهی بین المللی بتوانیم سرفصل ها،فاکتورها و عناصر ممیزی اقدامات و کارکرد مسئولیت اجتماعی را در قالب یک استاندارد تعریف کنیم. در چنین شرایطی همه فعالان این حوزه خود را با این استاندارد مطابقت خواهند داد.

الگوی اجرای صحیح مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بنگاه ها و سازمان ها

این استاندارد به ما کمک می کند که با طرح یک یا چند مسئله اجتماعی آگاهانه نسبت به برطرف کردن آن گام برداشتند و با هدف گذاری برای رسیدن به یک گزارش استاندارد ، حاصل اقدامات خود را مشاهده نموده و قابلیت عرضه برای ذینفعان و رویه رویدادها را دارد . بعد از این امکان اندازه گیری و رتبه بندی مختل خواهد شد و در چنین شرایطی در زمان ارزیابی این رویکرد می تواند مسیر راهی باشد که ما بتوانیم یک فرم اندازه گیری داشته باشیم و رتبه بندی کنیم.ما باید به یک مدل استاندارد ملی اعتماد کنیم. این استاندارد در عین حالی که از برخی خروجی های حاکم بر جامعه ما الهام گرفته باید با استانداردهای عمومی بین المللی نیز مطابقت داشته باشد.و ساحت و ارزش مسئولیت‌اجتماعی را دیده باشد و مهم تر از همه نیز الگوی اجرای صحیح مسئولیت پذیری اجتماعی در بنگاه ها و سازمان ها باشد.

این استاندارد به ما کمک می کند که با طرح یک یا چند مسئله اجتماعی آگاهانه نسبت به برطرف کردن آن گام برداشتند و با هدف گذاری برای رسیدن به یک گزارش استاندارد ، حاصل اقدامات خود را مشاهده نموده و قابلیت عرضه برای ذینفعان و رویه رویدادها را دارد . بعد از این امکان اندازه گیری و رتبه بندی مختل خواهد شد و در چنین شرایطی در زمان ارزیابی این رویکرد می تواند مسیر راهی باشد که ما بتوانیم یک فرم اندازه گیری داشته باشیم و رتبه بندی کنیم.ما باید به یک مدل استاندارد ملی اعتماد کنیم. این استاندارد در عین حالی که از برخی خروجی های حاکم بر جامعه ما الهام گرفته باید با استانداردهای عمومی بین المللی نیز مطابقت داشته باشد.و ساحت و ارزش مسئولیت‌اجتماعی را دیده باشد و مهم تر از همه نیز الگوی اجرای صحیح مسئولیت پذیری اجتماعی در بنگاه ها و سازمان ها باشد.

سید رضا جمشیدی – کنشگر اجتماعی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.