سیدرضا جمشیدی به عنوان کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران منصوب شد.

سیدرضا جمشیدی به عنوان کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران منصوب شد. سیدرضا جمشیدی کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی شد به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سیدرضا جمشیدی با حکم رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بنگاه ها به عنوان کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی …

سیدرضا جمشیدی به عنوان کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران منصوب شد. ادامه »