چالش ها و فرصت های چشم انداز مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- سید رضا جمشیدی:مسئولیت اجتماعی در ایران مفهوم جدیدی است که در مدتی  که وارد ادبیات شرکتی و بنگاه های اقتصادی ایران شده جنبه تأثیرگذاری داشته است. هر چه از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی به ایران گذشته توجهات نسبت به این مفهوم بیشتر شده و نهادها و ارگان های مختلفی نسبت به این موضوع اهتمام داشته اند. …

چالش ها و فرصت های چشم انداز مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران ادامه »